Đào tạo liên tục

10/04/2014 14:46:00

1. Giới thiệu
Đơn vị Đào tạo liên tục Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có nhiệm vụ tổ chức và quản lý các khoá đào tạo ngắn hạn, bao gồm đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia.

Phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược TPHCM để tổ chức các khóa đào tạo theo từng chuyên khoa của Bệnh viện cho mọi đối tượng từ các nơi khác chuyển đến.

Xây dựng chương trình đào tạo và tài liệu dạy - học, quản lý việc đào tạo để cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

2. Chức năng - Nhiệm vụ
a. Nội dung hoạt động
Theo hướng dẫn của Thông tư 07/2008/TT-BYT, Đơn vị Đào tạo liên tục Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia.

b. Đối tượng học viên
Bao gồm mọi thành phần, gồm có: bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, thư ký và nhân viên hành chính khác làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM hay các bệnh viện khác thuộc Bộ Y tế.

c. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có thể mời thêm giảng viên của Đại học Y Dược TPHCM, của các Trung tâm, Đơn vị hoặc bệnh viện khác, phù hợp với qui định của Bộ Y tế để tham gia giảng dạy các khóa học như sau:

 (1) Chuyên môn
 (2) Qui chế bệnh viện
 (3) Dược lâm sàng
 (4) Chống nhiễm khuẩn
 (5) Khoa học - Công nghệ
 (6) Thông tin, truyền thông
 (7) Y đức
 (8) Giao tiếp
 (9) Quản lý hành chính
 (10) Kỹ năng lãnh đạo

3. Thế mạnh
Cơ sở vật chất
Hiện nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có 2 giảng đường sử dụng cho các khóa học khoảng 100 học viên và một phòng họp dùng cho lớp khoảng 20 học viên.

Bệnh viện có đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, phục vụ cho việc giảng dạy. Ngoài ra, Bệnh viện còn được trang bị những thiết bị cần thiết để truyền hình, truyền âm thanh từ phòng mổ lên hội trường và ngược lại, phục vụ cho công tác đào tạo và hội thảo từ xa (Bệnh viện đã thực hiện hội thảo và đào tạo với Đài loan).

Nhân sự
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có nguồn nhân lực mạnh, với 60 Giáo sư và Phó Giáo sư, 94 Tiến sĩ và Bác sĩ chuyên khoa cấp II, 309 Thạc sĩ và Bác sĩ chuyên khoa cấp I. Đa số đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại Đại học Y Dược TPHCM.

Các tin đã đăng