Đơn vị Bảo hiểm y tế

09/09/2014 16:14:00

1. Giới thiệu
Trước nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh ngày càng cao, tốc độ phát triển Bảo hiểm Y tế của Nhà nước cũng như các công ty bảo hiểm ngày càng tăng, lượng bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng nhiều, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thành lập Đơn vị Bảo hiểm Y tế trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.
 

Với mục tiêu đảm bảo cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi như qui định, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là bệnh viện đầu tiên trong cả nước có Đơn vị Bảo hiểm Y tế phụ trách Bảo hiểm, trong đó có Bảo hiểm Y tế của cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các công ty Bảo hiểm khác: Bảo hiểm Dầu khí (PVI), Bảo hiểm Bưu điện (PTI),…
 

2. Chức năng - Nhiệm vụ
Đơn vị Bảo hiểm Y tế của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có chức năng đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm trong khám chữa bệnh theo đúng qui định hiện hành.
 

Giải đáp mọi thắc mắc của người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.
 

Để đảm bảo quyền lợi cho những người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế, Đơn vị Bảo hiểm y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ:

+ Quản lý Danh mục kỹ thuật được thanh toán Bảo hiểm Y tế.
+ Quản lý Danh mục vật tư thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế.
+ Quản lý Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm Y tế.

 

3. Thế mạnh
Đơn vị Bảo hiểm Y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM luôn đảm bảo cho các hoạt động về bảo hiểm y tế tại Bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp.
 

Có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp về bảo hiểm.
 

Có mối quan hệ tốt với cơ quan Bảo hiểm Xã hội TPHCM cũng như các công ty bảo hiểm khác: Bảo hiểm Dầu khí (PVI), Bảo hiểm Bưu điện (PTI),…
 

4. Định hướng phát triển
Đơn vị Bảo hiểm Y tế Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM không ngừng nâng cao nghiệp vụ của mình để đem đến đầy đủ quyền lợi cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.
 

Tiếp tục mở rộng ký kết hợp đồng với các công ty bảo hiểm tư nhân, góp phần gia tăng quyền lợi cho những người bệnh có tham gia bảo hiểm với các đơn vị này.
 

Các tin đã đăng