Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 11.7.2020
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ AN
ThS BS Phan Thái Sơn khám thay ngày 7.7.2020
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba