Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
PHẠM LÊ AN
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
PHẠM LÊ AN
Khám cách tuần
ThS BS Phan Thái Sơn khám thay ngày 22.10.2019
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba