Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nguyễn Thị Thu Ba khám thay ngày 13.4.2019
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy
Scroll To Top