Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TRÍ SĨ
ThS BS Đinh Huỳnh Tố Hương khám thay ngày 24.6.2019 và BSCKỊ Đào Duy Khoa khám thay ngày 26.6.2019
BS CKI Nam Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
Scroll To Top