Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
BS Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Scroll To Top