Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐÀO THỊ THANH AN
BSCKI Võ Phan Thảo Trang khám thay ngày 21.10.2019
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ hai