Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI CAO MỸ ÁI
ThS BS Nguyễn Xuân Tuấn Anh khám thay ngày 13.7.2020
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai