Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI CAO MỸ ÁI
BS Trần Cao Cường khám thay ngày 21.10.2019
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai