Tìm thông tin
Họ tên Bác sĩ :
Học hàm/Học vị :
Giới tính :
Chuyên Khoa :
Lịch khám :
     Xem tất cả 

Hình Bác Sĩ
Họ Tên Bác Sĩ
Học hàm/Học vị
Giới tính
Chuyên Khoa/ Số phòng
Lịch khám
 

Nguyễn Cộng Hòa
 
BS
Nam
Tiêu hóa
Sáng thứ bảy
 
 

Ngô Nguyễn Thu Hằng
 
ThS BS
Nữ
Mắt
Sáng thứ bảy
 

Cao Minh Nga
 
PGS TS BS
Nữ
Gan
Sáng thứ bảy
 

Cao Thỉ
 
TS BS
Nam
Cơ Xương Khớp
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Khôi
 
BSCKI.
Nam
Nhi
Sáng thứ bảy
 

Nguyễn Thị Lý
 
BSCKI.
Nữ
Tổng quát
Sáng thứ bảy
Trang  Đầu Trước Sau Cuối  của 9
     Mẫu tin 161 đến 166 của 166

 

 ©2011 University Medical Center Hospital Technology Ltd. All rights reserved.