Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ HOÀNG BẢO
BS CKI Nam Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ ba