Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THANH BÌNH
BSCKI Nguyễn Dũng khám thay ngày 9.11.2019
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy