Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu