Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐINH QUỐC ANH
BS Nguyễn Minh Kha khám thay ngày 23.8.2022
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ ba