Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRƯƠNG QUANG BÌNH
PGS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư