Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
BÙI CAO MỸ ÁI
Bs Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 22.8.2022
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ hai