Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ LIÊN CHI
BS CKI Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy