Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN TỪ TUẤN ANH
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm