Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM HÒA BÌNH
Khám luân phiên cách tuần.
ThS BS Nam Lão khoa Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu