Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Hồng Châu
ThS BS Đỗ Hồng Hải khám thay ngày 16.11.2019
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy