Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VIẾT HẬU
BS CKII Nam Tổng quát Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
NGUYỄN THỊ HẬU
TS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ hai
NGUYỄN VĂN HẬU
ThS BS Nam Hậu môn - Trực tràng Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
NGUYỄN THANH HIỀN
ThS BS Trần Đại Cường khám thay ngày 25/07/2020
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ bảy
TRẦN THANH HIỀN
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Phụ trách phòng khám
HỒNG VĂN HIỆP
ThS BS Nam Mắt Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
PHAN THANH HIẾU
BS Nam Phẫu thuật Hàm Mặt - Răng Hàm Mặt Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
TRẦN TRUNG HIẾU
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ bảy
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
ThS BS Lê Thụy Minh An khám thay ngày 31.7.2020
TS BS Nam Thần kinh Chiều thứ sáu
NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
Bệnh thần kinh cơ - Khám cách tuần
Ngưng khám từ ngày 31.3.2020
TS BS Nam Chuyên gia thần kinh Chiều thứ ba