Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRƯƠNG QUANG BÌNH
GS TS BS Nam Tim mạch Sáng thứ tư
DIỆP THỊ THANH BÌNH
ThS BS Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Sáng thứ sáu
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Sáng thứ sáu
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nam Phụ khoa Sáng thứ sáu
Huỳnh Hồng Châu
BS Đặng Lê Phương khám thay ngày 4.7.2020
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
NGUYỄN THỊ LIÊN CHI
BS CKI Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy