Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
NGUYỄN SỸ CAM
ThS BS Nam Sáng thứ tư
ĐẶNG ĐỖ THANH CẦN
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ hai
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu
LÊ MINH CHÂU
Khám cách tuần
ThS BS Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ tư
PHẠM THỊ MINH CHÂU
BS Nữ Tâm Thần kinh Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Huỳnh Hồng Châu
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy
LÊ THỊ KIM CHI
BS CKII Nữ Phổi Chiều thứ tư
DƯƠNG PHƯƠNG CHI
BS CKI Nữ Thẩm mỹ da Chiều thứ sáu
LÊ NGUYỄN UYÊN CHI
TS BS Nữ Tai mũi họng Sáng thứ bảy