Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 24.7.2020
ThS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ sáu
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
TS BS Võ Nguyên Trung khám thay ngày 10.6.2020
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba