Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
BSCKI Lương Cao Sơn khám thay ngày 15.5.2020
ThS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ sáu
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
BS CKI Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ tư
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
ThS BS Đặng Quốc Việt khám thay ngày 24/03/2020
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba