Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG
BS Nguyễn Thành Nhân khám thay ngày 09.12.2022
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
TRẦN CAO CƯỜNG
BSCKI Văn Thị Bích Thủy khám thay ngày 06.12.2022
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ hai
TRẦN QUANG ĐẠI
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư