Danh mục 11003 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

20/08/2016 14:12:00

Danh mục 11003 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh
thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm Quyết định số 2096 /QĐ-BYT ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Download file chi tiết tại đây

Các tin đã đăng