Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ THANH BÌNH
PGS TS BS Nam Phổi Sáng thứ bảy