Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN TRUNG HIẾU
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ tư