Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lương Văn Đến
BS CKII Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BS CKII Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai