Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
BS CKII Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy