Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Dương Thị Mỹ Hạnh
Khám cách tuần
CN Nữ Tâm Lý Sáng thứ sáu