Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHAN THỊ HỒNG ĐÁNG
ThS BS Nữ Ung Bướu Sáng thứ bảy