Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN VĂN HỌC
ThS BS Nam Nam Khoa Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
NGUYỄN VĂN HỌC
CK Nam khoa
ThS BS Nam PK Quốc tế (Chuyên khoa) Chiều thứ năm