Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
ĐÀO THỊ THANH AN
TS BS Nữ Nhi - Tiêm ngừa Sáng thứ tư