Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM TRẦN VIỆT CHƯƠNG
BS người lớn
ThS BS Nam Ngoại tim mạch Sáng thứ năm
Chiều thứ năm