Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HOÀNG KHÁNH CHI
BS CKI Nữ Nội tiết Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm