Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN THANH HIỀN
BS CKI Nữ Tổng quát Sáng thứ năm
Chiều thứ năm