Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
ThS BS Nam Tổng quát Sáng thứ bảy
NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG
Khám cách tuần
ThS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ hai