Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Niệu học chức năng Sáng thứ tư
Nguyễn Văn Ân
PGS TS BS Nam Tiết niệu Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
Nguyễn Văn Ân
Bắt đầu từ 12/6/2023. Tháng 6 khám ngày 12/6/2023 và 26/6/2023
PGS TS BS Nam Sàn chậu Chiều thứ hai