Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM NGỌC CHẤT
PGS TS BS Nam Tai mũi họng Sáng thứ sáu