Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Minh Hoàng
ThS BS Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
Trần Minh Hoàng
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ hai
Chiều thứ tư