Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM LÊ DUY
ThS BS Trần Thiên Tài khám thay ngày 24.3.2023
TS BS Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu