Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai