Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ tư