Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGÔ NGUYỄN THU HẰNG
ThS BS Nữ Mắt Chiều thứ hai
Chiều thứ tư