Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THANH HUÂN
Khám cách tuần
BSCKI. Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên khám thay ngày 16.3.2023
TS BS Nam Lão khoa Chiều thứ năm