Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN MINH ĐỨC
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm