Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THANH HIỀN
BS CKI Nữ Tim mạch Sáng thứ bảy