Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG
ThS BS Nữ Mắt Sáng thứ ba