Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
PHẠM CHÍ ĐỨC
BSCKI Lê Trí Sĩ khám thay ngày 15.3.2023
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư